Veel gestelde vragen

 

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als je je kind niet aanmeldt, kan je pas vanaf 23 mei 2024 vanaf 8:00 uur je kind inschrijven voor schooljaar 2024-2025 in een Leopoldsburgse kleuter- of lagere school. Op dat moment zullen in de meerderheid van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

Als ik meerdere kinderen heb, wat doe ik dan?

Als je meerdere kinderen hebt, dien je ze allemaal apart aan te melden. Let er goed op dat je dezelfde volgorde bij elk kind ingeeft. Het is echter geen garantie dat alle kinderen in dezelfde school terecht kunnen, dit is afhankelijk van de vrije plaatsen. 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle Leopoldsburgse kleuter- en lagere scholen doen mee. U vindt het overzicht van alle scholen op deze website. Wij raden u aan uw kind aan te melden voor minimum 3 scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat uw kind een plaats heeft.

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, we raden u zelfs aan om minstens 3 scholen van voorkeur op te geven! 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van je voorkeur. Het systeem tracht je een plaats toe te kennen op basis van je voorkeur en afstand. Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die lager gerangschikt staat op je keuzelijst. Wanneer je een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft je kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met 30 juni 2025 voor geboortejaar 2022 en tot de 5de schooldag van oktober 2024 voor de andere kinderen. Als er in die school plaats vrij komt, dan neemt de school contact met je op.

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden.

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van je kind en kan je terugvinden op een KIDS ID of ISI+ kaart. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee je naar het consultatiebureau gaat. Je kan ook terecht op het stadhuis/gemeentehuis van je woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van je kind erop kan vermelden. 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld.

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op de webpagina www.naarschoolinvlaanderen.be.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Broers en zussen en kinderen van personeel worden het eerst geordend. Daarna volgen de andere kinderen. De ordening gebeurt op basis van de voorkeur van ouders, gevolgd door het criterium afstand (gemeten op vogelvlucht).

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand domicilie van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.

 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als 1ste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.

 • Als het systeem uw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van uw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor u een plaats kan worden toegewezen, ontvangt u een ‘ticket voor inschrijving in de school”.

 • Het systeem bewaart de naam van uw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal u een bericht van niet gunstige rangschikking ontvangen, maar u blijft tot 30 juni 2024 op de wachtlijst van deze school staan.

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘volgelvluct’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie.

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Wanneer men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2024 op een ander adres zal wonen, kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Dit officieel bewijsdocument moet ingediend worden bij de dienst onderwijs (onderwijs@leopoldsburg.be) voor het einde van de aanmeldingsperiode van de betreffende voorrangsgroep. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dient u te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door u ondertekend.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de ombudsdienst inschrijvingen bij meerderheid.

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Dat kan, de vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor u uw kind kan aanmelden. De afstand domicilie – vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen.

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via onderwijs@leopoldsburg.be. of bel naar 011 29 39 61 Dienst Onderwijs gemeente Leopoldsburg. Zet je vraag steeds op mail!

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op je “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket ben je zeker van een plaats voor je kind in de betrokken school. Indien je je kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je ticket of reservatie voor de school. De school neemt contact met je op in de week van 22 april 2024. Hoor je niets van de school, neem dan zelf contact op in de week van 29 april 2024. Het inschrijven op school gebeurt in de periode van 22 april 2024 09:00 uur tot en met 13 mei 2024 12:00 uur.

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school.

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig voor het geboortejaar 2022 tot 30 juni 2025. Voor alle andere geboortejaren tot en met de 5de schooldag van oktober 2024.

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

U kan terecht bij de beheerder van het systeem via onderwijs@leopoldsburg.be. De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de ombudsdienst inschrijvingen. Indien u nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie

Bij een weigering tot inschrijving of bij een uitschrijving naar aanleiding van een recentere inschrijving in een andere school van het buitengewoon onderwijs kunt u binnen dertig schooldagen na de vaststelling van de betwiste feiten klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.
Bij een weigering tot inschrijving, een ontbonden inschrijving of bij een uitschrijving naar aanleiding van een recentere inschrijving in een andere school van het gewoon onderwijs kunt u binnen dertig kalenderdagen (vakantieperioden niet inbegrepen) na de vaststelling van de betwiste feiten klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Klachten die later worden ingediend, zijn niet meer ontvankelijk.

Wat als ik geen computer of internet heb?

Neem dan contact op met een school of de gemeentelijke dienst onderwijs 011 29 39 61, onderwijs@leopoldsburg.be. Zij zullen u zeker verder helpen.

Hoe is de ombudsdienst samengesteld?

De disfunctiecommissie bestaat uit één vertegenwoordiger aangeduid door elk van de deelnemende schoolbesturen (vrij katholiek en gemeenschapsonderwijs). Er wordt een neutrale voorzitter aangeduid. Bij beslissingen met betrekking tot een specifieke school maakt de betrokken directie ook deel uit van de commissie maar zonder stemrecht, ook de afgevaardigde van het schoolbestuur heeft op dat moment geen stemrecht.

 

Wat zijn de taken van de ombudsdienst tijdens de aanmeldingsperioden?

 • Het doel van de ombudsdienst is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.
 • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de ombudsdienst.
 • De ombudsdienst zal oordelen bij betwisting over de correcte inschatting van het adres (coördinaten).

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie na de aanmeldingsperioden?

 • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de ombudsdienst.

 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de ombudsdienst bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.

 • Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders. De beheerders leggen deze klachten, indien nodig, voor aan de disfunctiecommissie vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.

 • Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • Uw ticket voor inschrijving in de school

 • De ISI+ kaart van het kind;

 • Indien je dit hebt ook de kids-ID;

 • Je identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft);Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee je aangemeld hebt, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres.

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs: hier wordt ingeschreven per leerjaar). Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via onderwijs@leopoldsburg.be.